top of page

Betingelser

Vilkår og betingelser 

 

Indkvartering:

 

1. Ankomst / Afgang 

fra kl. 16.00 til senest kl. 10.00. Afrejse skal ske senest kl. 10.00 på afrejsedagen. Hvis afgangstiden overskrides med mere end 30 minutter, vil der blive opkrævet en ekstra nat. Øvrige ankomst- og afgangstider kan aftales individuelt med udlejer. Såfremt lejer ikke møder op senest kl. 22.00 på ankomstdagen, anses kontrakten for opsagt efter 48 timer uden varsel til udlejer. Udlejeren eller dennes repræsentant kan herefter frit råde over genstanden. Der foretages generelt ikke en (forholdsmæssig) tilbagebetaling af lejen på grund af førtidig afrejse. 

 

2. Særlige anmodninger og tilknyttede aftaler 

er som udgangspunkt mulige. De kræver skriftlig bekræftelse fra udlejer. I tilfælde af kæledyr skal type og størrelse angives. 

 

3. Payment 

Lejekontrakten træder i kraft, når udbetalingen er krediteret udlejers konto. Depositum på 25% af lejebeløbet skal betales inden for syv dage efter modtagelsen af reservationsdokumenterne. Efter depositum er betalt, forfalder restbeløbet 30 dage før afrejse. Hvis betalingsfristerne ikke overholdes, kan udlejer træde tilbage fra kontrakten. Manglende betaling betragtes som fortrydelse og giver lejer ret til genudlejning. Yderligere omkostninger til el, vand, parkeringsplads, affald opkræves ikke. 

 

4. Resignation 

Du kan til enhver tid fortryde kontrakten. Tilbagetrækningen skal være skriftlig. 

I tilfælde af fortrydelse er du forpligtet til at kompensere os for den skade, vi har lidt: 

• fra dagen for reservationsbekræftelsen fra udlejer til

Ingen kompensation

• fra den 120. dag til den 91. dag før starten af lejebeløbet for depositum 

• fra den 90. dag til den 61. dag før lejeperiodens start 50 % af den samlede pris 

• fra den 60. dag til den 15. dag før udlejningens start 80 % af den samlede pris 

Hvis du afbestiller mindre end 15 dage før lejestart, skal den fulde rejsepris betales. Datoen for modtagelse af din annulleringsbesked tæller. Allerede indbetalte beløb vil blive modregnet. Du kan stille en vikar til rådighed, som indgår din kontrakt på de angivne betingelser. Skriftlig meddelelse er tilstrækkelig. 

 

5. Lejers forpligtelser 

Lejer forpligter sig til at behandle de lejede genstande (sommerhus, inventar og udendørsfaciliteter) varsomt. Såfremt der opstår skader på sommerhuset og/eller dets inventar under lejeperioden, er lejer forpligtet til straks at anmelde dette til udlejer. Fejl og skader, der allerede er konstateret ved ankomsten, skal straks anmeldes til udlejer, ellers er lejer ansvarlig for denne skade. Der skal gives en rimelig frist til afhjælpning af skader og mangler. Krav fra klager, der ikke straks indberettes på stedet, er udelukket. Klager modtaget af udlejer ved opholdets afslutning eller efter at have forladt sommerhuset er ligeledes undtaget fra erstatning. Ved eventuelle afbrydelser i udførelsen er lejer forpligtet til at gøre alt inden for rammerne af sin retlige forpligtelse for at medvirke til at afhjælpe forstyrrelsen og for at minimere eventuelle skader, der måtte være opstået. På afrejsedagen skal lejer fjerne personlige ejendele, husholdningsaffald skal bortskaffes i de dertil beregnede beholdere, service skal opbevares rent og vasket i køkkenskabene. 

 

6. Databeskyttelse 

Lejer accepterer, at nødvendige data om hans person vil blive opbevaret, ændret og/eller slettet som en del af kontrakten indgået med ham. Alle personlige data vil blive behandlet med absolut fortrolighed og vil ikke blive videregivet til tredjeparter. 

 

7. Liability 

Udbuddet er lavet efter vores bedste overbevisning. Vi hæfter ikke for nogen påvirkning af det lejede ved force majeure, ved strøm- og vandsvigt sædvanligt i landet og ved storme. Ligeledes er der intet ansvar i tilfælde af uforudsigelige eller uundgåelige omstændigheder såsom officielle påbud, pludselige byggepladser eller forstyrrelser forårsaget af naturlige og lokale begivenheder. Udlejer hjælper dog gerne med at løse problemerne (så vidt det er muligt). Udlejers ansvar for brug af det udleverede udstyr er udelukket. Lejers ankomst og afgang er hans eget ansvar og ansvar. Udlejer hæfter ikke for personlige ejendele i tilfælde af tyveri eller brand. Lejer er fuldt ud ansvarlig for forsætlig ødelæggelse eller beskadigelse. 

 

8. Final Provisions 

Billeder og tekst på hjemmesiden eller i flyeren fungerer som en realistisk beskrivelse. 100% korrespondance med lejeboligen kan ikke garanteres. Udlejer forbeholder sig retten til at foretage ændringer i udstyret (f.eks. møbler), forudsat at de er tilsvarende. Skulle en eller flere bestemmelser i disse vilkår og betingelser være eller blive ugyldige, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende betingelser. Den ineffektive bestemmelse skal erstattes af en effektiv bestemmelse, der kommer så tæt som muligt på de kontraherende parters økonomiske og juridiske vilje. Spansk lov gælder. Værneting og opfyldelsessted er udlejerens bopæl.
 

Turtilbud og tjenester:

 

1. Afhentning eller møde

Såfremt kunden ikke møder op på møde-/afhentningsdagen højst 30 minutter efter den aftalte aftale, anses kontrakten for opsagt. Canna Holidaze eller dets agent kan derefter frit disponere over rejsepladsen eller -tjenesten. En (forholdsmæssig) tilbagebetaling af prisen sker som udgangspunkt ikke. Under visse omstændigheder kan der dog blive fastsat en ny dato.

 

2. Særlige anmodninger 

er som udgangspunkt mulige. De kræver skriftlig bekræftelse fra Canna Holidaze. 

 

3. Payment 

Købekontrakten bliver gyldig ved modtagelse af depositum på Canna Holidazes konto. Depositum på 50% af købsbeløbet forfalder til betaling senest syv dage efter modtagelse af faktura. Efter depositum er betalt, forfalder det resterende beløb 30 dage før turens start. Hvis betalingsfristerne ikke overholdes, kan Canna Holidaze træde tilbage fra kontrakten. Manglende betaling betragtes som en fortrydelse og giver ret til at blive omlagt.

 

4. Resignation 

Du kan til enhver tid fortryde kontrakten. Tilbagetrækningen skal være skriftlig. 

I tilfælde af fortrydelse er du forpligtet til at kompensere os for den skade, vi har lidt: 

• fra datoen for reservationsbekræftelsen af Canna Holidaze til 

  den 121. dag før aftalen - ingen kompensation 

• fra den 120. dag til den 31. dag før aftalen - depositumsbeløbet  

• fra den 30. dag til den 8. dag før aftalen - 80 % af den samlede pris 

Fortryder du mindre end otte dage før datoen, skal den fulde købesum betales. Datoen for modtagelse af din annulleringsbesked tæller. Allerede indbetalte beløb vil blive modregnet. Du kan stille en vikar til rådighed, som indgår din kontrakt på de angivne betingelser. Skriftlig meddelelse er tilstrækkelig. 

 

5. Kundeforpligtelser 

Kunden accepterer at følge guidens anvisninger under hele turen/tjenesten. Klager modtaget af Canna Holidaze efter turen/servicen er udelukket fra kompensation. I tilfælde af eventuelle uheld eller andre problemer er kunden forpligtet til at gøre alt, hvad der er rimeligt inden for rammerne af hans lovmæssige forpligtelse, for at bidrage til en afhjælpning/løsning og for at holde eventuelle skader på et minimum.

 

6. Databeskyttelse 

Kunden accepterer, at nødvendige data om hans person inden for rammerne af den kontrakt, der er indgået med ham, vil blive opbevaret, ændret og/eller slettet. Alle personlige data vil blive behandlet med absolut fortrolighed og vil ikke blive videregivet til tredjeparter. 

 

7. Liability 

Beskrivelsen af turen og udbuddet af tjenester er lavet efter vores bedste viden. Vi er ikke ansvarlige for nogen påvirkning af turen/ydelsen af force majeure, strøm- og vandsvigt, der er sædvanligt i landet og storme. Ligeledes er der intet ansvar i tilfælde af uforudsigelige eller uundgåelige omstændigheder såsom officielle påbud, pludselige byggepladser eller forstyrrelser forårsaget af naturlige og lokale begivenheder. Canna Holidaze er ikke ansvarlig for brugen af de medfølgende enheder. Hvis der ikke er bestilt transfer til turen/servicen, er ankomst og afrejse kundens eget ansvar og ansvar. Canna Holidaze er ikke ansvarlig for personlige ejendele. Kunden er fuldt ud ansvarlig for ødelæggelse eller skade under turen/servicelinjen. 

 

8. Final Provisions 

Billeder og tekst på hjemmesiden eller i flyeren fungerer som en realistisk beskrivelse. 100 % overensstemmelse med rejsetilbuddet kan ikke garanteres. Canna Holidaze forbeholder sig retten til at foretage ændringer, forudsat at de er tilsvarende. Skulle en eller flere bestemmelser i disse vilkår og betingelser være eller blive ugyldige, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende betingelser. Den ineffektive bestemmelse skal erstattes af en effektiv bestemmelse, der kommer så tæt som muligt på de kontraherende parters økonomiske og juridiske vilje. Spansk lov gælder. Værneting og opfyldelsessted er udlejerens bopæl.

Holidaze-pas og medlemskaber:

 

1. Payment 

Holidaze-passene skal betales 100 % forud. Så snart vi har modtaget din betaling, udsteder vi dine pas og sender dem til dig via e-mail! 

Vi betaler for dit medlemskab sammen med forsendelsen af dine kort.

 

2. Cancellation 

Det er generelt ikke muligt at annullere passet. Da vi allerede har betalt dine medlemskontingenter til de respektive CSC'er i det øjeblik, du modtager dine kort!

 

3. Medlemskab af CSC'erne

De pas, du har købt hos os, er ikke at betragte som medlemskab af CSC, men er dit anbefalingsbrev til de respektive CSC'er, som i sidste ende selv bestemmer, hvem de skal acceptere og hvem ikke! Hvis du bliver afvist i et CSC, har du mulighed for at få dit pas overført til et andet CSC!

bottom of page