top of page

Conditie

Algemene voorwaarden 

 

Accommodaties:

 

1. Aankomst / vertrek 

van 16.00 uur tot uiterlijk 10.00 uur. Het vertrek dient op de dag van vertrek uiterlijk om 10.00 uur plaats te vinden. Bij een overschrijding van de vertrektijd met meer dan 30 minuten wordt een extra nacht in rekening gebracht. Andere aankomst- en vertrektijden kunnen individueel met de verhuurder worden afgesproken. Indien de huurder op de dag van aankomst om 22.00 uur niet verschijnt, wordt het contract geacht te zijn ontbonden na een periode van 48 uur zonder kennisgeving aan de verhuurder. De verhuurder of zijn vertegenwoordiger kan dan vrijelijk over het object beschikken. Een (proportionele) terugbetaling van de huur wegens voortijdig vertrek wordt in de regel niet gedaan. 

 

2. Speciale verzoeken en aanvullende overeenkomsten 

zijn in principe mogelijk. Ze vereisen een schriftelijke bevestiging van de verhuurder. In het geval van huisdieren moet het type en de grootte worden gespecificeerd. 

 

3. Betaling 

Het huurcontract wordt van kracht wanneer de aanbetaling op de rekening van de verhuurder is bijgeschreven. De aanbetaling van 25% van het huurbedrag dient binnen zeven dagen na ontvangst van de boekingsdocumenten te worden voldaan. Na betaling van de aanbetaling dient het saldo 30 dagen voor vertrek te worden voldaan. Als de betalingstermijnen niet worden gehaald, kan de verhuurder zich terugtrekken uit het contract. Het niet betalen wordt beschouwd als intrekking en geeft de huurder het recht om opnieuw te huren. Bijkomende kosten voor elektriciteit, water, parkeerplaats, afval worden niet in rekening gebracht. 

 

4. Ontslag 

U kunt het contract op elk moment opzeggen. De herroeping moet schriftelijk gebeuren. 

Bij herroeping bent u verplicht de door ons geleden schade aan ons te vergoeden: 

• vanaf de dag van de boekingsbevestiging door de verhuurder tot

Geen compensatie

• vanaf de 120e dag tot de 91e dag voor aanvang van het huurbedrag van de aanbetaling 

• vanaf de 90e dag tot de 61e dag voor aanvang van de huurperiode 50% van de totale prijs 

• vanaf de 60e dag tot de 15e dag voor aanvang van de huur 80% van de totale prijs 

Bij annulering minder dan 15 dagen voor aanvang van de huurperiode dient de volledige reissom te worden betaald. De datum van ontvangst van uw opzeggingsbericht telt. Reeds betaalde bedragen worden verrekend. U kunt zorgen voor een vervanger die uw contract onder de vermelde voorwaarden aangaat. Schriftelijke melding is voldoende. 

 

5. Verplichtingen huurder 

De huurder verplicht zich zorgvuldig om te gaan met de gehuurde zaken (vakantiewoning, inventaris en buitenfaciliteiten). Indien tijdens de huur schade ontstaat aan de vakantiewoning en/of de inventaris daarvan, is de huurder verplicht dit terstond te melden aan de verhuurder. Bij aankomst reeds geconstateerde gebreken en schade dienen direct aan verhuurder te worden gemeld, anders is huurder aansprakelijk voor deze schade. Voor het verhelpen van schade en gebreken dient een redelijke termijn te worden gegund. Claims van klachten die niet onmiddellijk ter plaatse worden gemeld, zijn uitgesloten. Klachten die de verhuurder ontvangt aan het einde van het verblijf of na het verlaten van de vakantiewoning zijn eveneens uitgesloten van vergoeding. Huurder is verplicht om bij eventuele storingen in de uitvoering alles te doen wat binnen zijn wettelijke verplichting valt om de storing te helpen verhelpen en de eventueel ontstane schade tot een minimum te beperken. Op de dag van vertrek dient de huurder persoonlijke bezittingen mee te nemen, huisvuil te deponeren in de daarvoor bestemde containers, serviesgoed schoon en afgewassen op te bergen in de keukenkastjes. 

 

6. Gegevensbescherming 

De huurder stemt ermee in dat noodzakelijke gegevens over zijn persoon worden opgeslagen, gewijzigd en/of verwijderd als onderdeel van de met hem gesloten overeenkomst. Alle persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet doorgegeven aan derden. 

 

7. Aansprakelijkheid 

De aanbesteding is naar ons beste weten tot stand gekomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige invloed op het gehuurde door overmacht, door in het land gebruikelijke stroom- en waterstoringen en door storm. Evenzo is er geen aansprakelijkheid in het geval van onvoorziene of onvermijdbare omstandigheden zoals officiële bevelen, plotselinge bouwplaatsen of verstoringen veroorzaakt door natuurlijke en lokale gebeurtenissen. De verhuurder helpt echter graag bij het oplossen van de problemen (voor zover dit mogelijk is). Aansprakelijkheid van verhuurder voor het gebruik van de ter beschikking gestelde apparatuur is uitgesloten. De aankomst en het vertrek van de huurder is zijn eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijke eigendommen bij diefstal of brand. De huurder is volledig aansprakelijk voor opzettelijke vernieling of beschadiging. 

 

8. Slotbepalingen 

Foto's en tekst op de website of in de flyer dienen als realistische omschrijving. 100% overeenstemming met de huurwoning kan niet worden gegarandeerd. De verhuurder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan de uitrusting (bv. meubilair) aan te brengen, mits deze gelijkwaardig zijn. Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige voorwaarden niet aan. De onwerkzame bepaling moet worden vervangen door een doeltreffende bepaling die de economische en juridische wil van de contractpartijen zo dicht mogelijk benadert. Spaans recht is van toepassing. Bevoegde rechtbank en plaats van nakoming is de woonplaats van de verhuurder.
 

Touraanbod & Diensten:

 

1. Ophalen of afspreken

Indien de klant tot maximaal 30 minuten na de afgesproken afspraak niet verschijnt op de dag van de afspraak/ophaaldag, wordt de overeenkomst geacht te zijn beëindigd. Het staat Canna Holidaze of haar agent vrij om over de tourruimte of dienst te beschikken. Een (proportionele) terugbetaling van de prijs vindt in principe niet plaats. Onder bepaalde omstandigheden kan echter een nieuwe datum worden vastgesteld.

 

2. Speciale verzoeken 

zijn in principe mogelijk. Ze vereisen een schriftelijke bevestiging van Canna Holidaze. 

 

3. Betaling 

Het koopcontract wordt geldig na ontvangst van de aanbetaling op de rekening van Canna Holidaze. De aanbetaling van 50% van het aankoopbedrag dient binnen zeven dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan. Nadat de aanbetaling is voldaan, dient het resterende bedrag 30 dagen voor aanvang van de tour te worden voldaan. Als de betalingstermijnen niet worden gehaald, kan Canna Holidaze zich terugtrekken uit het contract. Niet-betaling wordt beschouwd als een herroeping en geeft recht op het verplaatsen van de afspraak.

 

4. Ontslag 

U kunt het contract op elk moment opzeggen. De herroeping moet schriftelijk gebeuren. 

Bij herroeping bent u verplicht de door ons geleden schade aan ons te vergoeden: 

• vanaf de datum van boekingsbevestiging door Canna Holidaze to 

  op de 121e dag voor de afspraak - geen vergoeding 

• vanaf de 120ste dag tot de 31ste dag voor de afspraak - bedrag van de aanbetaling  

• vanaf de 30e dag tot de 8e dag voor de afspraak - 80% van de totale prijs 

Bij annulering minder dan acht dagen voor de datum dient de volledige koopprijs te worden betaald. De datum van ontvangst van uw opzeggingsbericht telt. Reeds betaalde bedragen worden verrekend. U kunt zorgen voor een vervanger die uw contract onder de vermelde voorwaarden aangaat. Schriftelijke melding is voldoende. 

 

5. Verplichtingen van de klant 

De klant stemt ermee in de instructies van de gids tijdens de tour/service op te volgen. Klachten die Canna Holidaze ontvangt na de tour/service zijn uitgesloten van vergoeding. Bij eventuele ongevallen of andere problemen is de klant verplicht al het redelijke te doen binnen het kader van zijn wettelijke verplichting om bij te dragen aan een herstel/oplossing en de geleden schade tot een minimum te beperken.

 

6. Gegevensbescherming 

De klant stemt ermee in dat in het kader van de met hem gesloten overeenkomst noodzakelijke gegevens over zijn persoon worden opgeslagen, gewijzigd en/of verwijderd. Alle persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet doorgegeven aan derden. 

 

7. Aansprakelijkheid 

De beschrijving van de rondleiding en het dienstenaanbod is naar ons beste weten opgesteld. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige invloed op de tour/dienstverlening door overmacht, door in het land gebruikelijke stroom- en waterstoringen en door storm. Evenzo is er geen aansprakelijkheid in het geval van onvoorziene of onvermijdbare omstandigheden zoals officiële bevelen, plotselinge bouwplaatsen of verstoringen veroorzaakt door natuurlijke en lokale gebeurtenissen. Canna Holidaze is niet aansprakelijk voor het gebruik van de ter beschikking gestelde apparaten. Als er geen transfer is geboekt voor de tour/service, is de aankomst en het vertrek de eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de klant. Canna Holidaze is niet verantwoordelijk voor persoonlijke bezittingen. De klant is volledig aansprakelijk voor vernietiging of schade tijdens de tour / servicelijn. 

 

8. Slotbepalingen 

Foto's en tekst op de website of in de flyer dienen als realistische omschrijving. 100% overeenstemming met het reisaanbod kan niet worden gegarandeerd. Canna Holidaze behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen, op voorwaarde dat deze gelijkwaardig zijn. Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige voorwaarden niet aan. De onwerkzame bepaling moet worden vervangen door een doeltreffende bepaling die de economische en juridische wil van de contractpartijen zo dicht mogelijk benadert. Spaans recht is van toepassing. Bevoegde rechtbank en plaats van nakoming is de woonplaats van de verhuurder.

Holidaze Passen & Lidmaatschappen:

 

1. Betaling 

De Holidaze Passen dienen 100% vooraf betaald te worden. Zodra we uw betaling hebben ontvangen, zullen we uw paspoorten uitgeven en u per e-mail toesturen! 

We betalen je lidmaatschap samen met de verzending van je passen.

 

2. Annulering 

Annulering van de passen is over het algemeen niet mogelijk. Aangezien we uw lidmaatschapsgelden al aan de respectievelijke CSC's hebben betaald op het moment dat u uw passen ontvangt!

 

3. Lidmaatschappen van de CSC's

De passen die u bij ons heeft gekocht, gelden niet als lidmaatschap van de CSC, maar zijn uw aanbevelingsbrief voor de respectievelijke CSC's, die uiteindelijk zelf beslissen wie ze accepteren en wie niet! Als je in het ene CSC wordt afgewezen, heb je de mogelijkheid om je paspoort te laten overzetten naar een ander CSC!

bottom of page