top of page

Podmínky

Smluvní podmínky 

 

Ubytování:

 

1. Příjezd / Odjezd 

od 16:00 do 10:00 hodin. Odjezd se musí uskutečnit nejpozději do 10:00 hodin v den odjezdu. Pokud je čas odjezdu překročen o více než 30 minut, bude účtována další noc. Jiné časy příjezdu a odjezdu lze dohodnout individuálně s pronajímatelem. Pokud se nájemce nedostaví do 22 hodin v den příjezdu, má se za to, že smlouva byla ukončena po uplynutí 48 hodin bez oznámení pronajímateli. Pronajímatel nebo jeho zástupce pak může s objektem volně nakládat. (Proporcionální) splátka nájemného z důvodu předčasného odjezdu se obecně neprovádí. 

 

2. Zvláštní požadavky a doplňkové dohody 

jsou v zásadě možné. Požadují písemné potvrzení od pronajímatele. V případě domácích mazlíčků je nutné uvést typ a velikost. 

 

3. Payment 

Nájemní smlouva nabývá platnosti okamžikem připsání zálohy na účet pronajímatele. Záloha ve výši 25 % z částky pronájmu je splatná do sedmi dnů od obdržení rezervačních dokumentů. Po zaplacení zálohy je zůstatek splatný 30 dní před odjezdem. Při nedodržení platebních lhůt může pronajímatel od smlouvy odstoupit. Nezaplacení je považováno za odstoupení od smlouvy a opravňuje nájemce k opětovnému pronájmu. Další náklady na elektřinu, vodu, parkovací místo, odpad se neúčtují. 

 

4. Resignation 

Od smlouvy můžete kdykoliv odstoupit. Odstoupení musí mít písemnou formu. 

V případě odstoupení od smlouvy jste povinni nám nahradit škodu, kterou jsme utrpěli: 

• ode dne potvrzení rezervace pronajímatelem do

Žádná kompenzace

• od 120. dne do 91. dne před začátkem pronájmu výše zálohy 

• od 90. dne do 61. dne před začátkem doby pronájmu 50 % z celkové ceny 

• od 60. dne do 15. dne před začátkem pronájmu 80 % z celkové ceny 

Při zrušení rezervace méně než 15 dní před začátkem pronájmu je nutné uhradit plnou cenu zájezdu. Počítá se datum přijetí vaší zprávy o zrušení. Již zaplacené částky budou započteny. Můžete poskytnout náhradníka, který uzavře vaši smlouvu za uvedených podmínek. Písemné oznámení je dostatečné. 

 

5. Povinnosti nájemce 

Nájemce se zavazuje zacházet s pronajatými věcmi (rekreační dům, inventář a venkovní zařízení) šetrně. Dojde-li v průběhu nájmu ke škodě na rekreačním objektu a/nebo jeho inventáři, je nájemce povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit pronajímateli. Závady a poškození již zjištěné při příjezdu je nutné neprodleně nahlásit pronajímateli, jinak za tuto škodu odpovídá nájemce. K odstranění škod a závad musí být poskytnuta přiměřená lhůta. Nároky z reklamací, které nejsou nahlášeny ihned na místě, jsou vyloučeny. Z náhrady jsou vyloučeny i stížnosti obdržené ubytovatelem na konci pobytu nebo po opuštění rekreačního objektu. V případě jakýchkoliv poruch v plnění je nájemce povinen učinit vše v rámci své zákonné povinnosti, aby napomohl k nápravě poruchy a minimalizoval případné vzniklé škody. V den odjezdu si nájemce odnese osobní věci, domovní odpad odloží do k tomu určených kontejnerů, čisté a umyté nádobí uloží do kuchyňských skříněk. 

 

6. Ochrana dat 

Nájemce souhlasí s tím, že potřebné údaje o jeho osobě budou uloženy, změněny a/nebo vymazány v rámci smlouvy s ním uzavřené. Se všemi osobními údaji bude nakládáno jako s absolutní důvěrností a nebudou předány třetím stranám. 

 

7. Liability 

Výběrové řízení bylo vytvořeno podle našeho nejlepšího vědomí. Neručíme za jakékoli ovlivnění pronajaté nemovitosti vyšší mocí, v tuzemsku obvyklými výpadky elektřiny a vody a bouřkami. Stejně tak neneseme odpovědnost v případě nepředvídatelných nebo nevyhnutelných okolností, jako jsou úřední příkazy, náhlá staveniště nebo poruchy způsobené přírodními a místními událostmi. Pronajímatel však rád pomůže s řešením problémů (v rámci možností). Odpovědnost pronajímatele za použití poskytnutého zařízení je vyloučena. Příchod a odchod nájemce je na jeho vlastní zodpovědnost a ručení. Pronajímatel neručí za osobní věci v případě krádeže nebo požáru. Nájemce je plně odpovědný za svévolné zničení nebo poškození. 

 

8. Závěrečná ustanovení 

Jako realistický popis slouží fotografie a text na webu nebo v letáku. Nelze zaručit 100% shodu s pronajímanou nemovitostí. Pronajímatel si vyhrazuje právo provádět změny zařízení (např. nábytku), pokud jsou rovnocenné. Pokud by jedno nebo více ustanovení těchto obchodních podmínek bylo nebo se stalo neplatnými, nemá to vliv na platnost zbývajících podmínek. Neúčinné ustanovení má být nahrazeno ustanovením účinným, které se co nejvíce přibližuje ekonomické a právní vůli smluvních stran. Platí španělské právo. Místem soudní příslušnosti a místem plnění je místo bydliště pronajímatele.
 

Nabídka zájezdů a služeb:

 

1. Vyzvednutí nebo schůzka

Nedostaví-li se zákazník v den schůzky/vyzvednutí do max. 30 minut po dohodnuté schůzce, smlouva se považuje za ukončenou. Canna Holidaze nebo její zástupce pak mohou volně nakládat s prostorem nebo službou zájezdu. K (poměrnému) splácení ceny v zásadě nedochází. Za určitých okolností však může být stanoveno nové datum.

 

2. Speciální požadavky 

jsou v zásadě možné. Vyžadují písemné potvrzení od Canna Holidaze. 

 

3. Payment 

Kupní smlouva nabývá platnosti přijetím zálohy na účet Canna Holidaze. Záloha ve výši 50 % z částky nákupu je splatná do sedmi dnů od obdržení faktury. Po zaplacení zálohy je zbývající částka splatná 30 dní před zahájením zájezdu. V případě nedodržení platebních lhůt může Canna Holidaze odstoupit od smlouvy. Nezaplacení je považováno za odstoupení od smlouvy a opravňuje k přeložení termínu.

 

4. Resignation 

Od smlouvy můžete kdykoliv odstoupit. Odstoupení musí mít písemnou formu. 

V případě odstoupení od smlouvy jste povinni nám nahradit škodu, kterou jsme utrpěli: 

• ode dne potvrzení rezervace společností Canna Holidaze na adresu 

  121. den před schůzkou – bez náhrady 

• od 120. dne do 31. dne před termínem - výše zálohy  

• od 30. dne do 8. dne před termínem - 80 % z celkové ceny 

Pokud zrušíte méně než osm dní před datem, musí být zaplacena celá kupní cena. Počítá se datum přijetí vaší zprávy o zrušení. Již zaplacené částky budou započteny. Můžete poskytnout náhradníka, který uzavře vaši smlouvu za uvedených podmínek. Písemné oznámení je dostatečné. 

 

5. Povinnosti zákazníka 

Zákazník se zavazuje dodržovat pokyny průvodce po celou dobu zájezdu/služby. Stížnosti, které Canna Holidaze obdrží po zájezdu/službě, jsou z kompenzace vyloučeny. V případě jakýchkoli havárií či jiných problémů je zákazník povinen učinit vše v rámci své zákonné povinnosti, aby přispěl k nápravě/řešení a aby vzniklé škody byly co nejmenší.

 

6. Ochrana dat 

Zákazník souhlasí s tím, že v rámci s ním uzavřené smlouvy budou uchovávány, měněny a/nebo mazány potřebné údaje o jeho osobě. Se všemi osobními údaji bude nakládáno jako s absolutní důvěrností a nebudou předány třetím stranám. 

 

7. Liability 

Popis zájezdu a rozsah služeb byl vytvořen podle našich nejlepších znalostí. Neručíme za jakékoli ovlivnění zájezdu/služby vyšší mocí, v zemi obvyklými výpadky elektřiny a vody a bouřkami. Stejně tak neneseme odpovědnost v případě nepředvídatelných nebo nevyhnutelných okolností, jako jsou úřední příkazy, náhlá staveniště nebo poruchy způsobené přírodními a místními událostmi. Canna Holidaze neručí za použití poskytnutých zařízení. Pokud nebyl pro zájezd/službu rezervován žádný transfer, příjezd a odjezd je na vlastní odpovědnost a odpovědnost zákazníka. Canna Holidaze nenese odpovědnost za osobní věci. Zákazník je plně odpovědný za zničení nebo poškození během prohlídky / servisní linky. 

 

8. Závěrečná ustanovení 

Jako realistický popis slouží fotografie a text na webu nebo v letáku. Nelze zaručit 100% shodu s nabídkou zájezdu. Canna Holidaze si vyhrazuje právo provádět změny za předpokladu, že jsou ekvivalentní. Pokud by jedno nebo více ustanovení těchto obchodních podmínek bylo nebo se stalo neplatnými, nemá to vliv na platnost zbývajících podmínek. Neúčinné ustanovení má být nahrazeno ustanovením účinným, které se co nejvíce přibližuje ekonomické a právní vůli smluvních stran. Platí španělské právo. Místem soudní příslušnosti a místem plnění je místo bydliště pronajímatele.

Povolení a členství:

 

1. Payment 

Holidaze Passs musí být zaplaceny 100% předem. Jakmile obdržíme vaši platbu, vystavíme vám pasy a zašleme vám je e-mailem! 

Členství vám zaplatíme společně s odesláním vašich vstupenek.

 

2. Cancellation 

Zrušení průkazů obecně není možné. Protože jsme již zaplatili vaše členské poplatky příslušným CSC v okamžiku obdržení vašich průkazů!

 

3. Členství v ČKS

Vstupenky, které jste si u nás zakoupili, nelze považovat za členství v CSC, ale jsou vaším doporučujícím dopisem pro příslušné CSC, které se nakonec samy rozhodnou, koho přijmout a koho ne! Pokud budete odmítnuti v jednom CSC, máte možnost nechat si pas převést do jiného CSC!

bottom of page