top of page

Warunki

Regulamin 

 

Zakwaterowanie:

 

1. Przyjazd / Wyjazd 

najpóźniej od 16:00 do 10:00. Wyjazd musi nastąpić nie później niż o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. W przypadku przekroczenia godziny wyjazdu o więcej niż 30 minut, zostanie naliczona opłata za dodatkową noc. Inne godziny przyjazdu i wyjazdu do uzgodnienia indywidualnie z wynajmującym. Jeśli najemca nie stawi się do godziny 22:00 w dniu przyjazdu, umowę uważa się za rozwiązaną po upływie 48 godzin bez powiadomienia wynajmującego. Wynajmujący lub jego przedstawiciel może wówczas swobodnie rozporządzać obiektem. (Proporcjonalna) spłata czynszu z powodu wcześniejszego wyjazdu zasadniczo nie jest dokonywana. 

 

2. Specjalne życzenia i umowy dodatkowe 

są w zasadzie możliwe. Wymagają one pisemnego potwierdzenia od właściciela. W przypadku zwierząt należy określić rodzaj i wielkość. 

 

3. Payment 

Umowa najmu zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania zadatku na koncie wynajmującego. Zaliczka w wysokości 25% kwoty wynajmu jest płatna w ciągu siedmiu dni od otrzymania dokumentów rezerwacyjnych. Po wpłaceniu depozytu saldo należy uregulować na 30 dni przed wyjazdem. W przypadku niedotrzymania terminów płatności wynajmujący może odstąpić od umowy. Brak zapłaty jest traktowany jako odstąpienie od umowy i uprawnia najemcę do ponownego najmu. Dodatkowe opłaty za prąd, wodę, miejsce parkingowe, odpady nie są naliczane. 

 

4. Rezygnacja 

W każdej chwili możesz odstąpić od umowy. Rezygnacja musi mieć formę pisemną. 

W przypadku odstąpienia od umowy jesteś zobowiązany do naprawienia poniesionych przez nas szkód: 

• od dnia potwierdzenia rezerwacji przez wynajmującego do

Brak odszkodowania

• od 120 dnia do 91 dnia przed rozpoczęciem wynajmu kwota kaucji 

• od 90 do 61 dnia przed rozpoczęciem okresu wynajmu 50% ceny całkowitej 

• od 60 do 15 dnia przed rozpoczęciem wynajmu 80% ceny całkowitej 

Jeśli anulujesz mniej niż 15 dni przed rozpoczęciem wynajmu, musisz zapłacić pełną cenę podróży. Liczy się data otrzymania wiadomości o anulowaniu. Kwoty już zapłacone zostaną wyrównane. Możesz zapewnić zastępcę, który zawrze umowę na określonych warunkach. Wystarczy pisemne powiadomienie. 

 

5. Obowiązki najemcy 

Najemca zobowiązuje się do starannego obchodzenia się z wynajmowanymi przedmiotami (domek letniskowy, inwentarz i wyposażenie zewnętrzne). Jeśli podczas najmu dojdzie do uszkodzenia domku letniskowego i/lub jego wyposażenia, najemca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego wynajmującemu. Wady i uszkodzenia już stwierdzone po przyjeździe należy niezwłocznie zgłosić wynajmującemu, w innym przypadku odpowiedzialność za te szkody ponosi najemca. Na usunięcie szkód i wad należy wyznaczyć rozsądny termin. Roszczenia z tytułu reklamacji, które nie zostaną niezwłocznie zgłoszone na miejscu, są wykluczone. Reklamacje otrzymane przez wynajmującego pod koniec pobytu lub po opuszczeniu domu wakacyjnego są również wyłączone z odszkodowania. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w wykonywaniu usługi, Najemca zobowiązany jest uczynić wszystko w zakresie ciążącego na nim prawnego obowiązku, aby pomóc w usunięciu zakłócenia i zminimalizowaniu ewentualnych szkód. W dniu wyjazdu Najemca powinien usunąć rzeczy osobiste, odpady domowe wyrzucić do przewidzianych pojemników, naczynia przechowywać czyste i umyte w szafkach kuchennych. 

 

6. Ochrona danych 

Najemca wyraża zgodę na przechowywanie, zmianę i/lub usuwanie niezbędnych danych dotyczących jego osoby w ramach zawartej z nim umowy. Wszystkie dane osobowe będą traktowane z zachowaniem całkowitej poufności i nie będą przekazywane osobom trzecim. 

 

7. Odpowiedzialność 

Oferta została sporządzona zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Nie ponosimy odpowiedzialności za wpływ na wynajmowaną nieruchomość siły wyższej, typowych w kraju awarii prądu i wody oraz burz. Podobnie nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku nieprzewidzianych lub nieuniknionych okoliczności, takich jak oficjalne zarządzenia, nagłe budowy lub zakłócenia spowodowane zdarzeniami naturalnymi i lokalnymi. Jednak właściciel chętnie pomoże w rozwiązaniu problemów (w miarę możliwości). Wyklucza się odpowiedzialność wynajmującego za użytkowanie udostępnionego sprzętu. Przyjazd i wyjazd najemcy odbywa się na jego własną odpowiedzialność i odpowiedzialność. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste w przypadku kradzieży lub pożaru. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za umyślne zniszczenie lub uszkodzenie. 

 

8. Postanowienia końcowe 

Zdjęcia i tekst na stronie internetowej lub w ulotce służą jako realistyczny opis. Nie można zagwarantować 100% zgodności z wynajmowaną nieruchomością. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmian w wyposażeniu (np. meblach) o ile są one równoważne. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych warunków jest lub stanie się nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych warunków. Nieskuteczne postanowienie należy zastąpić skutecznym, jak najbardziej zbliżonym do ekonomicznej i prawnej woli umawiających się stron. Obowiązuje prawo hiszpańskie. Miejscem jurysdykcji i miejscem wykonania jest miejsce zamieszkania wynajmującego.
 

Oferta wycieczek i usługi:

 

1. Odbiór lub spotkanie

Jeżeli klient nie pojawi się w dniu spotkania/odbioru maksymalnie do 30 minut po umówionym spotkaniu, umowę uważa się za rozwiązaną. Canna Holidaze lub jej agent może wtedy swobodnie dysponować miejscem lub usługą turystyczną. (Proporcjonalny) zwrot ceny co do zasady nie ma miejsca. Jednak w pewnych okolicznościach może zostać ustalony nowy termin.

 

2. Specjalne życzenia 

są w zasadzie możliwe. Wymagają pisemnego potwierdzenia od Canna Holidaze. 

 

3. Payment 

Umowa kupna staje się ważna po otrzymaniu wpłaty na konto Canna Holidaze. Zadatek w wysokości 50% kwoty zakupu należy wpłacić w ciągu siedmiu dni od otrzymania faktury. Po wpłaceniu zadatku pozostałą kwotę należy wpłacić na 30 dni przed rozpoczęciem wycieczki. W przypadku niedotrzymania terminów płatności Canna Holidaze może odstąpić od umowy. Brak wpłaty jest traktowany jako rezygnacja i uprawnia do zmiany terminu wizyty.

 

4. Rezygnacja 

W każdej chwili możesz odstąpić od umowy. Rezygnacja musi mieć formę pisemną. 

W przypadku odstąpienia od umowy jesteś zobowiązany do naprawienia poniesionych przez nas szkód: 

• od daty potwierdzenia rezerwacji przez Canna Holidaze do 

  w 121 dzień przed terminem - brak odszkodowania 

• od 120 dnia do 31 dnia przed terminem wizyty - kwota zadatku  

• od 30 dnia do 8 dnia przed umówioną wizytą - 80% ceny całkowitej 

Jeśli anulujesz mniej niż osiem dni przed datą, pełna cena zakupu musi zostać zapłacona. Liczy się data otrzymania wiadomości o anulowaniu. Kwoty już zapłacone zostaną wyrównane. Możesz zapewnić zastępcę, który zawrze umowę na określonych warunkach. Wystarczy pisemne powiadomienie. 

 

5. Obowiązki klienta 

Klient zgadza się postępować zgodnie z instrukcjami przewodnika podczas całej wycieczki/usługi. Reklamacje otrzymane przez Canna Holidaze po wycieczce/usłudze są wyłączone z odszkodowania. W przypadku jakichkolwiek wypadków lub innych problemów, klient jest zobowiązany do zrobienia wszystkiego, co jest rozsądne w ramach jego prawnego obowiązku, aby przyczynić się do naprawy / rozwiązania i zminimalizowania powstałych szkód.

 

6. Ochrona danych 

Klient wyraża zgodę, aby w ramach zawartej z nim umowy niezbędne dane dotyczące jego osoby były przechowywane, zmieniane i/lub usuwane. Wszystkie dane osobowe będą traktowane z zachowaniem całkowitej poufności i nie będą przekazywane osobom trzecim. 

 

7. Odpowiedzialność 

Opis wycieczki i zakres usług został stworzony zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakikolwiek wpływ na wycieczkę/usługę siły wyższej, typowych w kraju awarii prądu i wody oraz burz. Podobnie nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku nieprzewidzianych lub nieuniknionych okoliczności, takich jak oficjalne zarządzenia, nagłe budowy lub zakłócenia spowodowane zdarzeniami naturalnymi i lokalnymi. Canna Holidaze nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie dostarczonych urządzeń. Jeśli na wycieczkę/usługę nie zarezerwowano transferu, przyjazd i wyjazd odbywa się na własną odpowiedzialność klienta. Canna Holidaze nie odpowiada za rzeczy osobiste. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wycieczki / linii serwisowej. 

 

8. Postanowienia końcowe 

Zdjęcia i tekst na stronie internetowej lub w ulotce służą jako realistyczny opis. Nie można zagwarantować 100% zgodności z ofertą turystyczną. Canna Holidaze zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, o ile są one równoważne. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych warunków jest lub stanie się nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych warunków. Nieskuteczne postanowienie należy zastąpić skutecznym, jak najbardziej zbliżonym do ekonomicznej i prawnej woli umawiających się stron. Obowiązuje prawo hiszpańskie. Miejscem jurysdykcji i miejscem wykonania jest miejsce zamieszkania wynajmującego.

Karnety i członkostwa Holidaze:

 

1. Payment 

Karnety Holidaze należy opłacić w 100% z góry. Jak tylko otrzymamy płatność, wystawimy paszporty i wyślemy je do Ciebie e-mailem! 

Opłacimy Twoje członkostwo wraz z wysyłką Twoich karnetów.

 

2. Anulowanie 

Anulowanie karnetów na ogół nie jest możliwe. Ponieważ już opłaciliśmy Twoje składki członkowskie do odpowiednich CSC w momencie otrzymania Twoich karnetów!

 

3. Członkostwo w CSC

Zakupione u nas karnety nie stanowią członkostwa w CSC, ale są listem polecającym dla odpowiednich CSC, które ostatecznie same decydują, kogo przyjąć, a kogo nie! Jeśli zostaniesz odrzucony w jednym CSC, masz możliwość przeniesienia paszportu do innego CSC!

bottom of page